බරණැස ගුවන් මාවතක් කඩා වැටී  පිරිසක් මරුට..

ඉන්දියාවේ බරණැස ප්‍රධාන මහා මාර්ගයේ , ඉහලින් තනා තිබූ ගුවන් මාවතක කොන්ක්‍රීට් කදන් කඩා වැටීමෙන් පහලින් වූ මාර්ගයේ ගමන් ගත් වාහන කිහිපයක් යටවී ගොස් විශාල විරිසක් මරුමුවට පත්ව ඇතැයි වාර්තා වෙයි. නගරයේ ප්‍රධාන ගමන් මාර්ගයට ඉහලින් කොන්ක්‍රීට් කණු මත මෙම අතුරු මාර්ගය තනා තිබින.